top of page

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Atomic Custom TattoosDoor het plaatsen van een bestelling op de website van Atomic Custom Tattoos gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en bent u, na de aankoop van artikelen uit ons assortiment, betalingsplichtig. 

1. Identiteit van de ondernemer 

Tom Maassen
Atomic Custom Tattoos
Diesterstraat 23/015
3800 Sint-Truiden
T +32(0)499 10 15 47 
E atomiccustomtattoos@gmail.com 
BTW nummer: BE0848.581.239 

2. Toepasselijkheid 

Deze algemene voorwaarden regelen de relatie tussen de Koper (hierna ook “u”, “uw”) en de Verkoper (hierna ook “wij”, “ons”) en zijn aldus van toepassing op het gebruik door u van www.atomiccustomtattoos.be op elk aanbod uitgaande van de Verkoper aan de Koper en op elke overeenkomst aangegaan tussen de Verkoper en de Koper.

Een overeenkomst betreft niet alleen iedere rechtstreekse verkoop aan de Koper maar ook iedere verkoop op afstand door de Verkoper (vb. bestelling door de Koper via de website).

Voordat een verkoop op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Koper duidelijk beschikbaar gesteld. De Koper zal deze algemene voorwaarden dan ook uitdrukkelijk aanvaarden bij het plaatsen van een bestelling, waardoor hij instemt met de toepasselijkheid ervan. Bijkomende voorwaarden van de Koper worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door de Verkoper aanvaard zijn.

3. Aanbod, prijzen, kosten en aanvaarding van de bestelling 

3.1. Ondanks het feit dat de online catalogus en de webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Atomic Custom Tattoos niet. Atomic Custom Tattoos is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Atomic Custom Tattoos is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. 

3.2. Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Koper te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de producten zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto's zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het product.

3.3. Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen met Atomic Custom Tattoos. 

3.4. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Atomic Custom Tattoos. Atomic Custom Tattoos kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 


3.5. Offertes zijn steeds vrijblijvend. De Verkoper is slechts gebonden door een bestelling nadat schriftelijk bevestigd werd dat de levering verzonden werd.

3.6. Atomic Custom Tattoos heeft te allen tijden het recht om haar prijzen te wijzigen. 

4. Levering of afhaling

4.1 Indien gekozen wordt voor levering door de Verkoper op een door de Koper gekozen adres:

Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat.

De levering van producten zal zo spoedig mogelijk geschieden. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

De op de website vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.

Atomic Custom Tattoos kan niet verantwoordelijk geacht worden voor vertragingen, beschadiging, diefstal of het verlies van goederen tijdens de verzending. Wij doen er alles aan om de goederen zo goed en veilig mogelijk te verpakken. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Koper vanaf het moment dat hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de producten fysiek in bezit heeft gekregen.

4.2. Indien gekozen wordt voor afhaling op het afhaalpunt (Diesterstraat 23/015, 3800 Sint-Truiden) van de Verkoper:

Het tijdstip waarop de producten kunnen worden afgehaald zal verduidelijkt worden in de individuele orderbevestiging. Het product blijft gedurende dertig (30) dagen beschikbaar voor afhaling. Indien het product niet wordt afgehaald na dertig (30) dagen zal de overeenkomst van rechtswege ontbonden zijn en de betaalde koopprijs zal ingehouden worden door de Verkoper bij wijze van forfaitaire schadevergoeding voor de verbreking van de overeenkomst.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een product of andere tekortkoming bij levering of afhaling moet door de Koper onverwijld worden gemeld aan de Verkoper.

5. Betaling 

De Klant heeft de keuze tussen de verschillende betaalmogelijkheden die kenbaar worden gemaakt op de webshop.

Atomic Custom Tattoos is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is. 

6. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde producten blijven eigendom van de Verkoper tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor de producten terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de Koper.

De Koper verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van de Verkoper te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde producten beslag zou komen leggen.

De Verkoper behoudt zich een retentierecht voor in geval van een onbetaald gebleven factuur.

 

 

7. Klachten 

Klachten worden door Atomic Custom Tattoos in behandeling genomen, indien zij binnen 8 dagen na de levering van de goederen gemeld worden via het e-mailadres atomiccustomtattoos@gmail.com. Ieder recht op reclamatie vervalt, wanneer de goederen geheel of gedeeltelijk in gebruik genomen zijn. 

 

 

8. Retourneren van de goederen 

De koper heeft het recht zijn bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. De koper heeft na annulering nogmaals 14 dagen om het product retour te sturen. De koper krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van de koper naar de verkoper zijn voor eigen rekening. Indien de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Atomic Custom Tattoos geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kan de koper contact opnemen met de verkoper via atomiccustomtattoos@gmail.com De verkoper zal vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van de retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

 

 

9. Toepasselijk recht 

Alle geschillen die voortspruiten uit of samenhangen met enige offerte, opdracht, werkzaamheden of andersoortige prestatie zullen worden berecht volgens Belgisch recht. 

 

 

10. Overmacht

In geval van overmacht is de Verkoper niet gehouden om haar verplichtingen na te komen. In dat geval kan de Verkoper haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht ofwel de overeenkomst definitief ontbinden zonder een schadevergoeding verschuldigd te zijn.

Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en de controle van de Verkoper die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder wordt onder meer begrepen: stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website van de Verkoper (en/of haar partners voor de verzending en/of betaling van de producten), niet of niet- tijdige levering van toeleveranciers, …

 

 

11. Afbeeldingen 

De artikelen in de afbeeldingen bij de productinformatie op de website zijn niet op ware grootte weergegeven. Tevens kunnen de kleuren van de getoonde afbeeldingen van producten uit het assortiment van Atomic Custom Tattoos afwijken van de werkelijkheid door de instellingen van uw computer beeldscherm. 

 

 

12. Bescherming van uw privacy 

Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Atomic Custom Tattoos gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling. Meer informatie hierover lees je in onze Privacy Verklaring 

 

 

13. Auteursrecht 

Op alle afbeeldingen van Atomic Custom Tattoos rust auteursrecht. Niets van deze website mag worden gekopieerd opgeslagen en/of worden verspreid zonder schriftelijke toestemming van Atomic Custom Tattoos, tenzij het gebruikt wordt voor productbeschrijvingen op de website of voor perspublicaties met duidelijke vermelding van onze merknaam. 

 

 

14: Toepasselijk recht 

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. De rechtbanken van de woonplaats van de consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. 

Klachten dienen overeenkomstig artikel 7 van deze algemene voorwaarden kenbaar gemaakt te worden aan de Verkoper op het e-mailadres atomiccustomtattoos@gmail.com. Indien geen bevredigende oplossing wordt gevonden kan de Klant zich steeds wenden tot één van de volgende erkende instanties inzake alternatieve en buitengerechtelijke geschillenbeslechting: (1) de Consumentenombudsdienst (http://www.consumentenombudsdienst.be) of (2) het Online Dispute Resolution platform (ODR) van de Europese Unie (http://ec.europa.eu/odr/).

bottom of page