top of page

Privacy policy

In deze privacy policy leggen we uit op welke wijze we jouw persoonsgegevens zullen verwerken en welke rechten jij hebt als klant. 

We hechten een grote waarde aan de bescherming van jouw privacy en persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is bedoeld om jou als klant op een transparante wijze te informeren over de gegevens die we van jou zullen verzamelen. Dit in overeenstemming met de Belgische en Europese regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Deze privacy policy is van toepassing op deze website en op alle relaties tussen ons en onze (potentiële) klanten en/of zakenpartners.

Door deze website te gebruiken en jouw gegevens te verstrekken, ga jij uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens zullen verzamelen en verwerken.   

 

 1. Wie zijn wij? 

 

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle volgende websites: www.atomiccustomtattoos.be

 

De verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is: Tom Maassen , Diesterstraat 23/015 te 3800 Sint-Truiden en ondernemingsnummer 0848.581.239.

 

Voor vragen omtrent de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je steeds contact opnemen met ons via de volgende gegevens: per e-mail: atomiccustomtattoos@gmail.com

2. Welke gegevens verzamelen en gebruiken we? 

We zullen enkel deze gegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze werkzaamheden. We verwerken verschillende soorten van persoonsgegevens, afhankelijk van de diensten die jij afneemt bij ons en gebruikt op deze website. 

Jij kan ons ook op verschillende wijzen contacteren, meer bepaald via een contactformulier, per e-mail, of via sociale media. . De door ons verzamelde gegevens zijn dan ook afhankelijk van de wijze van contactname en de gegevens die je zelf meedeelt. 

We verwerken jouw gegevens in het kader van onze werkzaamheden en verzamelen jouw gegevens om o.a. jouw vragen, gesteld via het contactformulier of per-mail, te beantwoorden, nieuwsartikelen te verzenden, direct marketing en uiteraard om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Dit zijn dan ook de gegevens die noodzakelijk zijn zodat jij gebruik kan maken van onze diensten. 

Hieronder kan je een overzicht terugvinden van de gegevens die we van je verwerken, het doel van deze verwerking, welke juridische grondslag we hiervoor gebruiken en hoe lang we deze gegevens zal bewaren. (Deze oplijsting is niet limitatief): 

 

 • Contactgegevens

Gegevens

Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bedrijfsnaam, ondernemingsnummer, sociale media account,…

 

Doel

We verzamelen en verwerken jouw contactgegevens om jouw vragen, gesteld via de website of via e-mail te beantwoorden, voor direct marketing doeleinden, om jou op de hoogte te houden omtrent events of nieuwsartikelen. Daarnaast gebruiken we deze gegevens uiteraard ook voor de uitvoering van de overeenkomt mogelijk te maken zodat we van jou een tevreden klant kunnen maken. We kunnen je gegevens ook verwerken voor het uitvoeren van de door jou gedane bestellingen. 

We kunnen jouw gegevens ook gebruiken voor het plaatsen van recensies over onze diensten/producten mogelijk te maken. Recensies kunnen we plaatsen uit commercieel belang. 

Ook worden je gegevens verwerkt wanneer jij reacties achterlaat op onze berichten of artikelen.

 

Grondslag

Uitvoering van de overeenkomst en toestemming

 

Duurtijd

We bewaren jouw gegevens tot 12 maanden, tenzij jij eerder een verzoek tot verwijdering zou aanvragen of de wet anders verlangt.  

De gegevens die we verzamelen voor direct marketing doeleinden worden bewaard tot wanneer jij je uitschrijft op de nieuwsbrief.

 

 

 • Facturatie en financiële administratie

Gegevens

Naam, factuuradres, telefoonnummer, e-mail, bankgegevens en openstaand saldo

 

Doel

We verzamelen jouw persoonlijke gegevens om jouw betaling te verwerken.

 

Grondslag

Uitvoering van de overeenkomst en toestemming

 

Duurtijd

We bewaren jouw gegevens tot 7 jaar aangezien dit voor ons een wettelijke verplichting is.

 

 • Technische informatie

Gegevens

IP adres, foutmeldingen,…

 

Doel

We verzamelen jouw technische informatie om onze websites verder af te stemmen op het algemeen gebruik en om naar de toekomst toe te verbeteren

 

Grondslag

Gerechtvaardigd belang en toestemming

 

Duurtijd:

We bewaren jouw gegevens tot 12 maanden, tenzij jij eerder een verzoek tot verwijdering zou aanvragen of de wet anders verlangt.

 

 • Cookies

Gegegevens

Zie mijn cookie policy

 

Doel

Zie mijn cookie policy

 

Grondslag

Gerechtvaardigd belang en toestemming.

 

Duurtijd

Afhankelijk van de geplaatste cookie.

 

Het gerechtvaardigd belang als grondslag wordt verantwoord t.a.v. technische informatie en geschiedenis of logs aangezien het voor ons belangrijk is om aan de hand van deze informatie deze websites aan te passen en te verbeteren. Gelet op de gegevens die worden verzameld, is er hoe dan ook geen schending mogelijk van de grondrechten en/of fundamentele vrijheden van de gebruiker. 

De toestemming die jij geeft is steeds vrij. Jij hebt te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. Een intrekking van jouw toestemming heeft evenwel geen invloed op de verwerking van persoonsgegevens (i) voorafgaand aan de intrekking, (ii) op basis van elke wettige reden tot verwerking van persoonsgegevens en (iii) in geval van rechtmatig belang van de verwerking. 

 

Direct Marketing 

We zullen jouw persoonsgegevens tevens gebruiken voor direct marketing doeleinden. Op die manier kunnen we jou op de hoogte blijven houden van events of nieuwe producten/diensten. We doen dit uiteraard enkel met jouw toestemming. Jij kan daarnaast ook deze toestemming steeds intrekken door een mail met jouw verzoek hiertoe te zenden naar atomiccustomtattoos@gmail.com .

 

Bescherming van jouw  gegevens 

We hebben de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen met het oog op de beveiliging van jouw persoonsgegevens tegen verlies of enige vormen van onrechtmatige verwerking. We doen uiteraard alle redelijke inspanningen om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te beschermen. 

 

Welke gegevens geef ik door aan derden of derde landen? 

We zullen jouw persoonsgegevens niet doorgeven aan derden zonder jouw toestemming, tenzij wanneer we daartoe verplicht zouden zijn door de wet of wanneer dit noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering.  

We delen alvast jouw gegevens met volgende partijen, waaronder mijn verwerkers: 

 • Hosting van mijn website: Versio

 • Serverbeheerder: Wix.com

 • Andere partijen: /

 

Wat zijn jouw rechten als betrokkenen? 

Als betrokkene beschik jij over diverse rechten met betrekking tot de over jouw verzamelde persoonsgegevens. Indien je beroep wenst te doen op één van de hiernavolgende rechten, gelieve ons te contacteren via de voormelde contactgegevens (per e-mail) .

Jij beschikt over de volgende rechten:

 • Recht van inzage en kopie;

 • Recht van aanpassing of rectificatie;

 • Recht van gegevensuitwissing (recht op vergetelheid);

 • Recht op beperking van verwerking;

 • Recht van bezwaar;

 • Recht op overdraagbaarheid.

Om deze rechten uit te oefenen dien je een e-mail te zenden naar atomiccustomtattoos@gmail.com .

Wanneer jij een verzoek tot uitoefening van jouw rechten indient, zullen we eerst en vooral jouw identiteit dienen te verifiëren. Om deze reden dien jij bij jouw aanvraag een kopie te bezorgen van jouw identiteitskaart. 

De uitoefening van jouw rechten is in principe kosteloos. Wanneer jouw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, kunnen we steeds redelijke vergoeding aanrekenen in het licht van de door ons gemaakte administratieve kosten. We kunnen er echter ook voor kiezen om geen gevolg te geven aan jouw verzoek. Jij wordt desgevallend steeds op de hoogte gebracht van de redenen hiervoor.

In ieder geval brengen we jou steeds uiterlijk binnen een termijn van vier weken op de hoogte van het gevolg dat aan jouw verzoek wordt gegeven.

Indien en voor zover dit zou zijn voorzien in de toepasselijke Europese en Belgische regelgeving, heb jij het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. In België is dit de gegevens-beschermingsautoriteit 

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be ).

 

Wijzigingen 

Deze verklaring is van toepassing vanaf 01/02/2020.

We kunnen deze verklaring te allen tijde eenzijdig wijzigen. Wijzigingen zullen steeds op deze website gepubliceerd worden zodat jij te allen tijde op de hoogte blijft van de verklaring van deze website.  

 

Bevoegdheidsbeding 

Deze verklaring wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd overeenkomstig het Belgisch recht. Het Belgisch recht is exclusief van toepassing bij een eventueel geschil. De rechtbank van het rechtsgebied Antwerpen zijn exclusief bevoegd. 

bottom of page